Przecław, dn. 23.11.2009 r.

RPRG.07312/6/Z2-01/09

Gmina Przecław, realizator projektu "Aktywni i Samodzielni. Program szkoleń zawodowych dla mieszkańców Gminy Przecław" poszukuje kandydata na stanowisko Animatora/Animatorki
(forma zatrudnienia - umowa zlecenie - do 520 godz. w trakcie realizacji projektu do 31.12.2009 r.)

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie:

- współpraca z koordynatorką projektu, administratorką a także pozostałymi osobami zaangażowanymi
   w realizacje projektu,
- obsługa organizacyjna programu doradczego,
- kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektu,
- kontakt z trenerami/trenerkami,
- monitoring obecności i udziału uczestników/ uczestniczek,
- interwencje w przypadku zagrożeń udziały w projekcie,
- pomoc w przygotowywaniu wniosków o płatność,
- pomoc w sprawozdawczości okresowej i końcowej
- kontakty robocze z instytucjami wdrażającymi - w razie konieczności

Od osoby zatrudnionej na stanowisku animatora/animatorki projektu oczekujemy:

- wykształcenia min. średniego
- umiejętności biegłej obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
- doświadczenia w pracy na stanowisku podobnym stanowisku (podobny zakres obowiązków),
- doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi,
- dobrej znajomości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- wysokich umiejętności interpersonalnych, negocjacyjne/mediacyjne
- umiejętności pracy w zespole;
- umiejętności szybkiej nauki i chęci stałego podnoszenia kwalifikacji;
- dokładności i rzetelności w wykonywanej pracy;
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

- List motywacyjny
- Życiorys zawodowy (wzór życiorysu zawodowego w załączeniu);
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
- Dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe
   w (np. referencje);
- Odbyte szkolenia, kursy, studia podnoszące kwalifikacje zawodowe (kserokopie zaświadczeń, certyfikatów itp.)
- Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
- Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo
   ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
   o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
   (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych
   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)",

Forma złożenia oferty:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na animatora" w terminie do dnia 27 listopada 2009 r. w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:

Urząd Gminy Przecław
ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław.

Dokumenty, które wpłyną do UG Przecław po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.Pliki do pobrania

Wzór życiorysu zawodowego